Alive TBC (Full Phatt Remix)

作词:佚名

作曲:黄毅,萨顶顶

所属专辑:万物生

标签: 宗教音乐 其他语言 KTV金曲 佛教音乐 原创单曲

歌词

歌曲名 万物生(混音)

歌手名 萨顶顶

作词:金钢/陈歌辛

作曲:萨顶顶/黄翊

Mo han gan san sa do sang ma ya ha ma no ban la ya

Ban za sang do ge re ba di sa jin ciu mei bar war

Song dor ka yu mei ba war su bor ka yu mei ba war

A nu ra dou mei ba war sa war sin di mei za ya sa

Sa war ga ma su za mei ji dang sin ri ya

Hu lu hong ha ha ha ha huo ba ga wen en en

Sa war ga ta ga da ban sa ma bei mu za

Bian jui ba war ma har sa ma ya har sa do wa

Mo han gan san sa do sang ma ya ha ma no ban la ya

Ban sa sang do ge re ba di sa jin ciu mei bar war

Song dor ka yu mei ba war su bor ka yu mei ba war

A nu ra dou mei ba war sa war sin di mei za ya sa

Sa war ga ma su za mei ji dang sin ri ya

Hu lu hong ha ha ha ha huo ba ga wen en en

Sa war ga ta ga da ban sa ma bei mu za

Bian jui ba war ma har sa ma ya har sa do wa

Sa war ga ma su za mei ji dang sin ri ya

Hu lu hong ha ha ha ha huo ba ga wen en en

Sa war ga ta ga da ban sa ma bei mu za

Bian jui ba war ma har sa ma ya har sa do wa

Sa war ga ma su za mei ji dang sin ri ya

Hu lu hong ha ha ha ha huo ba ga wen en en

Sa war ga ta ga da ban sa ma bei mu za

Bian jui ba war ma har sa ma ya har sa do wa

Sa war ga ma su za mei ji dang sin ri ya

Hu lu hong ha ha ha ha huo ba ga wen en en

Sa war ga ta ga da ban sa ma bei mu za

Bian jui ba war ma har sa ma ya har sa do wa

展开