Deep End

作词:John Summit

作曲:John Summit

所属专辑:Deep End

标签: 电子 激情 英语 电子舞曲 夜店 浩室舞曲 原创单曲

歌词

Deep End - John Summit

作词:John Walter Schuster

作曲:John Walter Schuster

Deep End(Black V Neck Remix)

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I been I been

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to

Tryin' not to

Try-tryin' not to

Tryin' not to

I been tryin'

Tryin' not to

Try-tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

展开