Deep End(Extended Mix)

作词:John Summit

作曲:John Summit

所属专辑:Deep End

标签: 流行 电子 英语 电子舞曲 浩室舞曲 舞曲流行 原创单曲 混音版

歌词

歌曲名 Deep End(Extended Mix)

歌手名 John Summit

作词:John Walter Schuster

作曲:John Walter Schuster

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

Tryin' not to

Tryin' not to

Tryin' not to

I've been tryin'

Tryin' not to

Tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been

I've been

I've been tryin' not to

Go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been

I've been

I've been tryin' not to

Tryin' not to

Try-Tryin' not to

Tryin' not to

I been tryin'

Tryin' not to

Try-Tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I've been tryin' not to

I been I been

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to go off the deep end

I don't think you wanna give me a reason

I've been tryin' not to

Tryin' not to

Try-Tryin' not to

Tryin' not to

I been tryin'

Tryin' not to

Try-Tryin' not to

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin'

I've been tryin' not to

展开