Hi未来

作词:简迷离

作曲:简迷离

所属专辑:Hi未来

标签: 情歌对唱 电子 激情 爱情 友情 国语 独立电子 派对 原创单曲

歌词

歌曲名 Hi未来

歌手名 简迷离GEMINI

作词:简迷离GEMINI

作曲:简迷离GEMINI

制作人Produced by:曲世聪Qu Shicong

/ 简迷离GEMINI[苏娜Suna 加百利Gabryl]

编曲Arrangement:曲世聪Qu Shicong /简迷离GEMINI[苏娜Suna 加百利Gabryl]

程序Program:曲世聪Qu Shicong /简迷离GEMINI[苏娜Suna 加百利Gabryl]

人声Vocals:简迷离GEMINI[苏娜SUNA 加百利GABRYL]

人声采样Vocal Sampling:曲世聪Qu Shicong

吉他:加百利Gabryl

钢琴:苏娜Suna /曲世聪Qu Shicong

录音Recording:曲世聪Qu Shicong /简迷离GEMINI[苏娜SUNA 加百利GABRYL]

录音棚Studio:Shicong Fatnunu Studio / ZAO PROD 造梦一场

缩混Mix:Sam Wheat

母带处理Mastering: Tue Madsen

我有些怕你把我丢在路上

不带我玩你的游戏

直到我快要走进你的区域

电流就穿过我身体

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

ello mi luv(君安吾爱)

爱人朋友

如果你懂

请挥挥手

时间远方

来自宇宙

渺小的歌

伟大星球

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

我们都不由自主的靠近着你

因为爱你无法抗拒

直到你超越我们所有理解

让未知变成了一切

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

ello mi luv(君安吾爱)

爱人朋友

如果你懂

请挥挥手

时间远方

来自宇宙

渺小的歌

伟大星球

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

di di di di do

la la la li lo

c-o-m-i-n-g o

l-o-v-i-n-g

直到我快要走进你身体

ello mi luv(君安吾爱)

爱人朋友

如果你懂

请挥挥手

时间远方

来自宇宙

渺小的歌

伟大星球

ello mi luv(君安吾爱)

爱人朋友

如果你懂

时间远方

来自宇宙

渺小的歌

ello mi luv(君安吾爱)

爱人朋友

如果你懂

时间远方

来自宇宙

渺小的歌

di di di di do

展开